Tävlingsregler

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018

1. Anmälan till tävling.

Anmälan till tävlingar kan ske till kansliet, via terminalen eller via internet (www.golf.se). Anmälan är bindande.

2. Sista anmälningsdag.

Anmälningstiden utgår kl. 08.00 3 dagar före tävling. Ingen efteranmälan. Starttider anslås på klubbens anslagstavla och internet (www.golf.se) eller meddelas efter förfrågan av kansliet från kl. 15.00 2 dagar före tävling.

4. Start i tävling.

Anmälan och betalning skall ske till tävlingskansliet senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske 30 min före start. Vid anmälan skall spelaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

5. Startavgifter

Om inget annat anslås gäller följande: Senior: Singelspel 100 kr/person, par- och lagspel 80 kr/person. Junior: Singelspel 50 kr/person och par- och lagspel 40 kr.

6. Avanmälan till tävlingar.

Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.

7. Uteblivande från start.

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar dubbel startavgift.

8. Startförbud.

Startförbud gäller från 30 min före start. ”Stoppboll” startar 15 min efter sista tävlingsgrupp. OBS: Vid shotguntävling gäller startförbud 4.5 tim före första start.

9. Priser.

Vid prisutdelning skall priset hämtas personligen. Ej avhämtat pris går till nästa pristagare.

10. Ändring av tävlingsprogrammet.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar.

11. Shop & restaurang.

Öppnar 30 min före första start.

Tävlingsgreenfee.

Fullbetalande medlemmar betalar en reducerad greenfee s.k tävlingsgreenfee 150 kr.

Medlemmar som inte är fullbetalande medlemmar betalar tävlingsgreenfee enligt ordinarie greenfee-prislista om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna för resp tävling.

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018

1. Mobiltelefon etc

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.

2. Avståndsmätare

På DM och seriespel är det tillåtet att, under fastställd rond, använda sig av avståndsmätare.

Detta gäller även om arrangörsklubbens lokala regler inte medger sådant användande.

3. Persontransporthjälpedel

Får inte användas i tävling.

Anmärkning: Spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har tillstånd att använda golfbil / golfmoped, cykel eller motsvarande vid klubbens handicaptävlingar och scratchtävlingar . Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter.

Arrangerande klubb har ingen skyldighet att tillhandahålla golfbil

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:

Matchspel: Efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond.

Slagspel: Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett - dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Matchspel och Slagspel: Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäckts. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

4. Paus

Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken efter hål 9 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet d.v.s. startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, ges företräde.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:

Matchspel: Förlust av hålet

Slagspel: Två slags plikt.

Anm. TK, TL eller Domare kan vid tävling besluta att Paus ej får förekomma.

5. Uteblivande från tävling (sid 24)

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på sin hemmaklubb avstängs, jämlikt § 13 i Spel-och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast före start i nästa tävling.

6. Bryta tävling -Regel 6-8

Spelare som bryter en tävling på sin hemmaklubb utan godtagbart skäl avstängs, jämlikt § 13 i Spel-och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.

Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.