Frågor och svar

Frågor och svar för spelrätter och spelrättsinnehav

Frågor

1. Varför föreslår styrelsen att Lundsbrunn GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter (090825)?

2. Vad innebär det för Lundsbrunn GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter(090825)?

3. Vad innebär förslaget i korthet (090825)?

4. Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det (090825)?

5. Vad innebär ett värdebevis (090825)?

6. Måste alla medlemmar med lån byta till spelrättsbevis (090825)?

7. Vilket värde får spelrätten(090825)?

8. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina medlemslån (090825)?

9. Ett 50-tal medlemmar har idag spelrätt via Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn. Vad händer med dessa (090825)?

10. Kan en juridisk person (bolag) förvärva ett spelrättsbevis (090825)?

11. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter (090825)?

12. Om jag inte vill byta till spelrättsbevis, men har betalat årsavgift för 2009, vad gäller då (090825)?

13. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis (090825)?

14. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig (090825)?

15. Kan man som junior redan idag förvärva spelrättsbevis(090825)??

16. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt (090825)?

17. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter (090825)?

18. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån (090825)?

19. Kommer årsavgifterna att påverkas av konverteringen (090825)?

20. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis (090825)?

21. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter (090825)?

22. Vi har ju idag flera medlemskategorier. Hur påverkas dessa av förslaget (090825)?

24. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag (090825)?

25. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrättsbevis (090825)?

26. Kan man gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift (090825)?

27. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas (090825)?

28. Om jag inte kan sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då(090825)??

29. Betalar köpare av spelrätt någon registreringsavgift (090825)?

30. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till spelrättsbevis nu
(090825)?

31. Måste även juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela (090825)?

32. Om jag överlåter ett spelrättsbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full årsavgift (090825)?

33. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning (090825)?

34. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust (090825)?

35. Hur många spelrätter kommer det att finnas totalt (090830)?

36. Kan klubben skapa nya spelrätter (090830)?

37. Kommer alla spelrätter att vara fördelade till medlemmarna eller kommer klubben att ha kvar spelrätter till försäljning (090913)?

38. Kan klubben hyra ut en spelrätt och kan jag som medlem hyra ut min spelrätt under säsongen (090913)?

39. Vad gäller för fullvärdig medlem som hittills enbart betalat in halva lånet dvs. 4000kr (090905)?

40. Vad gäller för fullvärdig medlem som först 2010 skall betala in första halvan av lånet, (4000:-) (090913)?

41. Behöver greenfeemedlem/distansmedlem köpa spelrätt (090905)?

42. Behöver vardagsmedlem köpa spelrätt (090913)?

43. Varför får man en spelrätt och ett värdebevis istället för bara en spelrätt? Det skulle ju "öka" värdet istället för att ca 1 200 st spelrätter finns på marknaden som då troligen kommer att sänka värdet på spelrätterna en hel del (090905)?

44. Vad gäller för nya medlemmar som börjat spela golf på nybörjarkurs 2009 (090913) ?

45. Kan klubben tänka sig att ha någon form av premie, dvs. någon form av rabatt på årsavgiften om man värvar ny medlem (090913)?

Svar

1. Varför föreslår styrelsen att Lundsbrunn GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter (090825)?

Sedan en tid har styrelsen noga följt den utveckling som sker inte bara i Skaraborg utan i hela Sverige. Vi står inte opåverkade av vad som händer och vill därför agera för att långsiktigt säkra klubbens framtida överlevnad.
Vårt nuvarande system med medlemslån bygger på att det alltid finns en balans mellan in- och utträden i klubben. Sedan 2005 har antalet nya medlemmar med medlemslån vida understigit antalet medlemmar med medlemslån som lämnat klubben.
Detta påverkar klubbens likviditet vilket i sin tur kommer att innebära problem med återbetalning av medlemslånen om inget görs. Efter kontakt med sakkunnig har vi funnit att ett finansieringssystem med spelrätter är den rätta lösningen även för oss.
Tillbaka till fråga 1-10...

2. Vad innebär det för Lundsbrunn GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter (090825)?

Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid. Vi får en bättre likviditetsplanering och kan avsätta medel för framtida investeringar. Klubbens skulder till medlemmarna kommer till största delen att försvinna och därigenom stärks klubbens eget kapital. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att stärka klubbens ekonomi och framtid.
Tillbaka till fråga 1-10...

3. Vad innebär förslaget i korthet (090825)?

Styrelsens förslag är att medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslånet som ligger på 8 000 kronor. För detta erhåller man ett spelrättsbevis (nominellt värde 4 000 kronor) samt ett värdebevis motsvarande värdet av ett spelrättsbevis. Värdebeviset byts mot ett spelrättsbevis när du sålt eller överlåtit det på ny medlem. Efter informationsmötet kommer ett brev att tillsändas alla medlemmar med medlemslån där man svarar om man accepterar förslaget eller ej.
Tillbaka till fråga 1-10...

4. Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det (090825)?

Att gå ur klubben nu är ingen bra lösning. Situationen är inte kritisk, men styrelsen vill agera innan vi hamnar i ett sämre läge. Ingen medlem kommer att ha företräde till återbetalning av lån oavsett när utträde begärs.
Om du överväger att utträda, avvakta till dess du fått mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Mer info kommer både att sändas ut och läggas ut på vår hemsida.
Vi hoppas att du fortsätter att vara medlem och styrelsen har arbetat fram ett förslag som vi hoppas att alla medlemmar upplever positivt. Ett system med spelrätter innebär en grundtrygghet såväl för klubben som för alla medlemmar.
Många klubbar har redan bytt till spelrätter och enligt vår rådgivare kommer de flesta klubbar att göra samma sak då det är för riskabelt att ha ett system med medlemslån, frågan är bara när och om de gör det i tid.
Tillbaka till fråga 1-10...

5. Vad innebär ett värdebevis (090825)?

Ett värdebevis har ett värde motsvarande ett spelrättsbevis. Det är inte förknippat med några avgifter förrän det ersätts med ett spelrättsbevis som säljs eller överlåts på någon annan som vill bli medlem. Du kan ha ett värdebevis under 2010 – 2014. Fr.o.m. 2015 förfaller värdebevisen och kan inte bytas mot spelrättsbevis. Tanken är alltså att du inom fem år ska ha överlåtit det på någon annan och förhoppningsvis kunnat få tillbaka en större del av din kvarvarande insats direkt eller kunnat överlåta det till någon som vill börja spela golf.
Tillbaka till fråga 1-10...

6. Måste alla medlemmar med lån byta till spelrättsbevis (090825)?

Ja, alla medlemmar med lån måste byta till spelrättsbevis. I och med beslutet så kan man inte kvarstå som fullvärdig medlem med medlemslån från och med nästa år och få möjlighet att spela. De medlemmar som inte går med på beslutet har dock, i enlighet med stadgarna, rätt till återbetalning av sitt medlemslån vid utträde. Klubben klarar dock inte av att återbetala medlemslån om för många väljer att utträda.
Tillbaka till fråga 1-10...

7. Vilket värde får spelrätten (090825)?
Klubben kommer att sätta ett nominellt värde till 4 000 kronor. Oavsett det nominella värdet kommer marknaden att styra vad priset blir vid egen försäljning.
Tillbaka till fråga 1-10...

8. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina medlemslån (090825)?
Styrelsen kommer efter informationsmötet att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar med medlemslån med all information som krävs för att man ska kunna fylla i den svarsblankett som ska återsändas till klubben. Vi får då en klar bild över hur många medlemmar som är negativa till att vi går över till ett finansieringssystem med spelrätter. Blir det för många kan klubben troligtvis inte genomföra konverteringen. Risken finns då att vi kan hamna i ett sämre ekonomiskt läge inom kort.
Tillbaka till fråga 1-10...

9. Ett 50-tal medlemmar har idag spelrätt via Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn. Vad händer med dessa (090825)?
Dessa medlemmar har idag en spelrätt som är kopplad till bostadsrätten, vilket innebär att man måste köpa en spelrätt om man flyttar från Brunnsbyn och vill vara kvar i klubben.
Tillbaka till fråga 1-10...

10. Kan en juridisk person (bolag) förvärva ett spelrättsbevis (090825)?
Ja, det är fullt möjligt. Dock måste det finnas en fysisk innehavare (nyttjare) av spelrättsbeviset som också blir medlem i klubben. Det är denna person som debiteras årsavgifter. Det medför också förmånsbeskattning för den som nyttjar spelrätten.
Tillbaka till fråga 1-10...

11. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter (090825)?
Vi kan inte tvinga medlemmarna till ett byte av finansieringssystem, men förslaget är enbart för såväl klubbens som medlemmarnas bästa, varför vi hoppas att alla medlemmar och årsmötet tar rätt beslut. Om inte så går vi en osäker framtid till mötes med en situation där vi kanske inte klarar av att återbetala medlemslånen i enlighet med stadgarna.
Risken finns då att vi måste genomföra en företagsrekonstruktion med offentligt ackord. Detta innebär att alla nuvarande och utträdda medlemmar får sin fordran nedskriven till troligtvis 25 % av dagens värde. Vi tvingas därefter att införa spelrätter ändå.
Tillbaka till fråga 11-20...

12. Om jag inte vill byta till spelrättsbevis, men har betalat årsavgift för 2009, vad gäller då (090825)?
Du kommer att kunna fortsätta att spela hela 2009 som vanligt. Från och med 2010 måste du dock ha ett spelrättsbevis för fortsatt medlemskap. Svarar du nej till spelrättskonvertering i det brev som skickas ut kommer du senare, om beslut tas, att inom en fastställd tid tvingas välja att fullfölja utträdet eller acceptera spelrättsbevis.
Tillbaka till fråga 11-20...

13. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis (090825)?
Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt om beslut om spelrätter fattas på höstmötet och vårt extra årsmöte som kommer att vara senare i höst.
Tillbaka till fråga 11-20...

14. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig (090825)?
Förslaget som styrelsen kommer att lägga fram bygger på att man behöver ha spelrättsbevis först från det år som man fyller 25 år.
Tillbaka till fråga 11-20...

15. Kan man som junior redan idag förvärva spelrättsbevis (090825)?
Ja, det finns det möjlighet till. Dels så kan du få ett värdebevis av förälder eller annan medlem och växla in det till ett spelrättsbevis redan nu. Du kan också köpa ett värdebevis/ spelrättsbevis på den öppna marknaden.
Tillbaka till fråga 11-20...

16. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt (090825)?
Efter det att brevet går ut efter informationsmötet kommer du att ha tre veckor på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid. Beslut i frågan tas på vårt ordinarie höstmöte och extra årsmöte senare i höst och vi måste innan detta veta hur alla medlemmar med medlemslån ställer sig till frågan.
Tillbaka till fråga 11-20...

17. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter (090825)?
Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns någon prisgaranti på spelrättsbevis eller värdebevis. På sikt tror vi värdeförändringarna påverkas av hur attraktiv Lundsbrunn GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar sin klubb och vi tillsammans arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre marknadsvärde. För klubbens del finns ingen fara med spelrättskonvertering.
Tillbaka till fråga 11-20...

18. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån (090825)?
Nej tyvärr, så enkelt är det inte. Vårt nuvarande system med medlemslån bygger på att det alltid finns en balans mellan in- och utträden i klubben. Sedan 2005 har antalet nya medlemmar med medlemslån vida understigit antalet medlemmar med medlemslån som lämnat klubben
Detta påverkar klubbens likviditet vilket i sin tur innebära problem med återbetalning av medlemslånen om inget görs. Det finns då risk att klubben kan tvingas till en företagsrekonstruktion med offentligt ackord som beskrivs ovan. Vi vill förekomma en sådan eventuell situation.
Tillbaka till fråga 11-20...

19. Kommer årsavgifterna att påverkas av konverteringen (090825)?
Det är för tidigt att säga. Dels beror det på om vi måste låna mer från banken för att klara återbetalningar av medlemslånen (de som väljer att gå ur klubben). Detta kostar i form av ränta och amortering. Får vi en fortsatt positiv utveckling framöver med nya medlemmar kommer detta att påverka våra avgifter positivt.
Tillbaka till fråga 11-20...

20. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis (090825)?
Först och främst innebär det en trygghet att veta att klubben kan fortsätta att utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla klubben långsiktigt. Sedan har det visat sig (från andra klubbar som bytt finansieringssystem) att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir mer ”min” klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare.
Tillbaka till fråga 11-20...

21. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter (090825)?
Det finns klubbar/bolag som har aktier, men för detta måste man äga anläggning och marken, helst i ett aktiebolag. Så är inte fallet hos oss.
Tillbaka till fråga 21-30...

22. Vi har ju idag flera medlemskategorier. Hur påverkas dessa av förslaget (090825)?
Medlemmar som idag har medlemslån kommer att behöva byta till ett spelrättsbevis. Övriga fullvärdiga medlemmar behöver köpa ett spelrättsbevis 2010 för att få spela på banan.
Tillbaka till fråga 21-30...

24. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag (090825)?
Ja, det blir en liten skillnad. Styrelsens förslag är att passivt medlemskap måste anmälas till klubben före 31/12 årligen.
Tillbaka till fråga 21-30...

25. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrättsbevis (090825)?
Nej, det kommer inte att tillåtas. Styrelsen anser att detta i enlighet med klubbens stadgar strider mot klubbens syfte, d.v.s. vi gör detta för klubbens bästa. Om man utnyttjar beslutet för egen vinning och går ur och får tillbaka sitt medlemslån är man förhindrad att förvärva spelrättsbevis och återinträda som medlem i vilken form de må vara, t.o.m. 2011.
Tillbaka till fråga 21-30...

26. Kan man gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift (090825)?
Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap. Den lägsta avgiften för dig om du vill behålla spelrättsbeviset är motsvarande passiv avgift, om anmälan för passivt medlemskap anmäls före 31/12. Underlåtelse att betala avgiften innebär att klubben kan driva in skulden eller, om klubben vill, häva spelrättsbevisets giltighet och återlösa densamma till marknadsvärde minskat med din skuld till klubben.
Tillbaka till fråga 21-30...

27. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas (090825)?
När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare gäller följande:
Köparen tar innan köpet först kontakt med klubben för att söka medlemskap och kontrollera att inte säljaren har någon skuld till klubben (särskild blankett tas fram och fylls i tillsammans). När detta är klart sker betalning för spelrätten till säljaren samt att köparen betalar årsavgiften till klubben. Styrelsen tittar just nu på om vi skall skapa en spelrättsbörs på vår hemsida.
Tillbaka till fråga 21-30...

28. Om jag inte kan sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då (090825)?
Du kan alltid återskänka ditt spelrättsbevis till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter.
Tillbaka till fråga 21-30...

29. Betalar köpare av spelrätt någon registreringsavgift (090825)?
Nej, inte i det förslag som styrelsen nu lägger fram. Kommande årsmötet kan emellertid besluta om att så skall ske senare.
Tillbaka till fråga 21-30...

30. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till spelrättsbevis nu (090825)?
Styrelsen arbetar med denna fråga just nu. Vi kommer förmodligen ha en flexiblare lösning för denna medlemsgrupp. Vi ber att få återkomma i frågan..
Tillbaka till fråga 31-40...

31. Måste även juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela (090825)?
Nej, för juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för än det år han/hon fyller 25 år.
Tillbaka till fråga 31-40...

32. Om jag överlåter ett spelrättsbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full årsavgift (090825)?
Nej, junior som förvärvar spelrätt betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel.
Tillbaka till fråga 31-40...

33. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning (090825)?
Ja och nej. Ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst 50 000 kr.
Tillbaka till fråga 31-40...

34. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust (090825)?
Nej, tyvärr så får man inte göra det.
Tillbaka till fråga 31-40...

35. Hur många spelrätter kommer det att finnas totalt (090830)?
Ca 600 spelrätter och lika många värdebevis (totalt ca 1 200 st) kommer det att finnas med det förslag som nu styrelsen vill presentera. Det nominella beloppet i förslaget är att spelrätten och värdebeviset har värdet 4000:- vardera.
.
Tillbaka till fråga 31-40...

36. Kan klubben skapa nya spelrätter (090830)?
Ja i framtiden kan klubben komma att ta nya beslut om antalet spelrätter men vår bedömning är att antalet spelrätter på ”marknaden” kommer att våra så många att klubben under lång tid ej kommer att behöva skapa nya spelrätter.
Tillbaka till fråga 31-40...

37. Kommer alla spelrätter att vara fördelade till medlemmarna eller kommer klubben att ha kvar spelrätter till försäljning (090913)?
Klubben kommer inte att ha några spelrätter att sälja. Alla spelrätter och värdebevis kommer att bli fördelade till medlemmarna.
Tillbaka till fråga 31-40...

38. Kan klubben hyra ut en spelrätt och kan jag som medlem hyra ut min spelrätt under säsongen (090913)?
Klubben har inga spelrätter att hyra ut. Vi ser i dagsläget inget behov av att ha en ”hyres-marknad” på spelrätter. Vår bedömning är att behovet är litet samt att om vi har en hyres-marknad kommer den att påverka handeln med spelrätter, både att den kanske begränsas och att priset på spelrätterna kan bli lägre. Framkommer det mer fakta i frågan kan beslutet omprövas.
Tillbaka till fråga 31-40...

39. Vad gäller för fullvärdig medlem som hittills enbart betalat in halva lånet dvs. 4000kr (090905)?
Dessa medlemmar får i konvertering enbart en spelrätt (ej något värdebevis).
Tillbaka till fråga 31-40...

40. Vad gäller för fullvärdig medlem som först 2010 skall betala in första halvan av lånet, (4000:-) (090913)?
De kommer inte att behöva betala in något lån men måste köpa en spelrätt på ”marknaden” för att kunna spela på banan 2010.
Tillbaka till fråga 31-40...

41. Behöver greenfeemedlem/distansmedlem köpa spelrätt (090905)?
Nej.
Tillbaka till fråga 41-45...

42. Behöver vardagsmedlem köpa spelrätt (090913)?
Ja, denna medlemsform jämställs med fullbetalande medlem. Den avgiftsmässiga skillnaden mellan denna medlemsform och fullbetalande medlem är så liten att vi inte ser att denna medlemsform kommer att finnas kvar 2010.
Tillbaka till fråga 41-45...

43. Varför får man en spelrätt och ett värdebevis istället för bara en spelrätt? Det skulle ju "öka" värdet istället för att ca 1 200 stspelrätter finns på marknaden som då troligen kommer att sänka värdet på spelrätterna en hel del (090905)?
Detta är en fråga som är svår att svara kortfattat på. Med nuvarande förslag får man både spelrätt och ett värdebevis som man kan sälja. Spelrätt och värdebevis betingar tillsammans 8000:- i nominellt belopp. Skulle vi enbart ge ut en spelrätt skulle den ha samma nominella belopp, dvs. 8000:-. Vad värdet av spelrätterna kommer att betinga på öppna marknaden, oavsett system, på kort och på lång sikt, är omöjligt att svara på.
Den främsta orsaken till vårt förslag med både spelrätt och värdebevis är att vi vill möjliggöra för klubben att kunna växa och utvecklas (det tjänar vi alla på). Med utrymme att ha ca 1 200 möjliga ”spelrätter” ute på marknaden begränsar vi ej medlemsintagningen utan vi hoppas snarare på att detta kan skapa en stark tillväxt för oss. (Vi får då en låg tröskel för att kunna börja spela samt att vi måste ta hänsyn till att det är stor konkurrens bland andra klubbar och att det finns många alternativa former för att spela golf på idag.)
Skulle vi enbart konvertera med 1 spelrätt skulle det kunna begränsa ny medlemsintagning samt att klubben då måste ha spelrätter att sälja (ifall det inte vid olika tillfällen finns några spelrätter att köpa).
Många spelrätter bidrar det till att vi har incitament till att öka antalet medlemmar vilket gynnar oss alla. Ett värdebevis kan ges bort till familjemedlem/släkting i gåva/present, säljas till vänner som vill börja spela. Klubben kan växa och det påverkar våra avgifter positivt.
Tillbaka till fråga 41-45...

44. Vad gäller för nya medlemmar som börjat spela golf på nybörjarkurs 2009 (090913)?
De måste 2010 köpa en spelrätt på ”marknaden”.
Tillbaka till fråga 41-45...

45. Kan klubben tänka sig att ha någon form av premie, dvs. någon form av rabatt på årsavgiften om man värvar ny medlem (090913)?
Styrelsen har behandlat denna fråga mycket noga och kommit fram till att vi ej vågar/vill införa detta system till nästa år. Orsaken är att vi dels ser att det blir en hel del administration som då kommer att sträcka sig över tiden som kan vara svår att hantera, dels ser vi svårigheter var vi skall dra gränser för premier (dvs. vid vilka situationer skall man få rabatt, vid vilken medlemsform etc.) Men det främsta skälet är att vi inte vill belasta driftsresultatet med detta 2010 då det är mycket svårt att göra exakta beräkningar vad det skulle kosta.
Tillbaka till fråga 41-45...

 

Tillbaka till fråga 1-10...