Vattendag 2022

Vattendag på Lundsbrunn GK

Tisdagen den 14 juni arrangerade Lundsbrunn GK tillsammans med Vattenrådet- Vänerns sydöstra tillflöden en vattendag med fokus på biologisk mångfald och värdet av att skapa våtmarker som ett led till naturlig rening från fosfor och kväve i vår natur. Idag är det ett globalt miljöproblem som vi alla behöver ta ansvar för att minska. Med bidrag från Länsstyrelsen har två olika projekt genomförts på golfbanan för att höja den biologiska mångfalden och skapa naturliga ekosystem i symbios. Ett LOVA projekt med inriktning på att bygga en damm, en våtmark (LOVA-Lokalt vattenvårdsprojekt) och ett LONA projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) där målet är att skapa blomrika ruffar för att främja mångfalden av pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver vår hjälp. LONA projektet genomförs i samarbete med Götene kommun

Lundsbrunn GK byggde dammen 2021 och den var klar i maj samma år. Den passar väl in i omgivningen och är rent estetiskt ett lyft i området. Våtmarken /dammen är förutom ökad vattentillgång på banan också är en del i vattenreningsprocessen i närmiljön. Projektet finansierades till viss del av Länsstyrelsen som ett LOVA projekt. (Lokalt vattenvårdsprojekt) Att skapa en våtmark bidrar också till att skapa naturliga ekosystem för olika arter i vår natur. I en del av dammen har det även skapats boplatser för salamandrar.

Under Vattendagen stängde Lundsbrunn GK av banan för spel och öppnade upp för en naturvandring för allmänheten. På olika stationer ute på banan och i klubbhuset fanns experter som informerade om allt från vattenkvalité, miljöåtgärder som görs på golfbanor, fågelvandring, vattnets värde och hur vi människor förändrat vattnet i landskapet de senaste 200 åren. Där fanns också en station där du kunde håva för att studera livet i vattnet. Aktiviteten lockade många barn och glädjen var stor när ”fångsten” fick ett namn. Här fanns Friluftsfrämjandet på plats med sin kunskap. De ca 150 personer som kom behövde inte gå hungriga från sin vandring. På en av stationerna bjöds det på grillad korv med bröd, saft eller kaffe av ideellt arbetande medlemmar. Det arrangerades också en tipspromenad med fina priser.

Under Vattendagen fanns både Länsstyrelsen, Vattenrådet, miljö strateger och kommunutvecklare på plats från närliggande kommuner för att berätta om vattenkvalité och informera om olika bidrag som alla kan söka för att göra en miljöfrämjande åtgärd.

De åtgärder som gjorts på Lundsbrunn GK börjar visa på resultat. Ruffarna där det planterats allt från olika buskar till ängsblommor sjuder av liv. I ett färghav av blommor ser du olika arter av fjärilar, insekter och vildbin. Insektshotellen pryder inte bara sin plats, där finns säkert många gäster som med glädje flyttat in. För golfaren ska det inte vara några problem för ruffarna är ”out of Bounds” eller placerade på en strategiskt bra plats för att inte inverka på spelet. 😉

Vattenkvalitén i närområdet visar på bra PH värden och då känns det bra att våtmarken, dammen som byggts av Götene Grävtjänst skapats på ett sådant sätt att sedimentationen, reningsprocessen har de bästa förutsättningarna att lyckas.

Under fågelvandringen kunde det för första gången siktas en röd Glada i skyn. Röd Glada är en rovfågel tillhörande familjen hökar. Vilken lycka att det inträffade just under Vattendagen!

 

Yvonne Karlsson

Lundsbrunn Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar