LONA projektet Blomrika ruffar på Lundsbrunn GK

I samarbete med Götene kommun ingår Lundsbrunn GK i LONA projekt "Blomrika ruffar på Lundsbrunns golfbana".Målet är att skapa sandrika miljöer i tre av våra ruffar för att främja mångfalden av pollinatörer. Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

De flesta växter tar hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer, exempelvis vildbin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar. De flesta lever vilt i naturen, så kallade vilda pollinatörer. Studier har visat att pollinerande insekter har minskat både i antal och i antal arter globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel, klimatförändringar med mera är några av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna.

 

 

 

Långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt 

LONA projekt kommer stärka och förbättra Golfbanans biologiska mångfald, förbättrade förutsättningar för pollinerande insekter att bo, leva och verka på golfbanan i anslutning till närliggande grönstruktur. De syd sluttande ruffarna kommer generera ett förbättrad växt och insektsliv som väl blir anpassat till de olika ekosystem som finns i och vid golfklubbens golfbana.Golfbanan ligger nära Naturreservat Mariedalsån som även är ett NATURA 2000 område. Lundsbrunn GK har även genomfört ett LOVA projekt där en fin våtmark anlades på golfbanan för något år sedan. Den nya blomsterrika ruffmiljön kommer harmonisera väl med denna våtmarksmiljö. På lång sikt kommer Lundsbrunns Golfbana bli en mycket fin golfbana med förbättrad miljö och ekosystem som även skapar en hög nivå av kulturella ekosystemtjänster, inte bara för "golfare" utan för andra människor som kan ströva i området.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till? 

Götene kommun och Lundsbrunns Golfklubb samverkar för att följa projektets arbete under 2022, både genom att gå igenom de åtgärder som sker enligt projekts målsättning, syfte och genomförande. En lokal naturskyddsförening medverkar senare i år med att göra en enklare inventering av de ytor som ändras till blomsterrika ruffar. Mot slutet av året sammanställs insatserna och en ekonomisk sammanställning görs av projektet. I början av 2023 skickas slutrapporten in till Lst och LONAs databas.

Länkar till Naturvårdsverket och mer om vårt projekt Blomrika ruffar på Lundsbrunn golfbana

Pollinering (naturvardsverket.se)   Allmän information

Prioriterade satsningar (naturvardsverket.se)

Se projekt (naturvardsverket.se) – Om projektet

 

Projektet "Blomrika ruffar på Lundsbrunn golfbana" pågår 2021-2022

Kommentarer

Fler artiklar